Privacy verklaring


 

Privacy verklaring EHBO vereniging Zeeland.

We vinden privacy  erg belangrijk en op een goede manier omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we dan ook de gewoonste zaak van de wereld. Conform de nieuwe privacy wet AVG willen dat op een goede manier regelen.

Om onze doelstelling als EHBO vereniging te kunnen bereiken, onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en onze administratie bij te houden verwerken wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van onze vereniging.

Daarnaast maken we foto's en filmbeelden, die we gebruiken om bekendheid te geven aan onze vereniging en de activiteiten daarvan. Daarvoor vragen we toestemming.

Alleen persoonsgegevens van leden, lotussen, gast-docenten, cursisten, ere-leden, bestuursleden en oud-leden worden verwerkt.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.

Van slachtoffers waaraan wij hulpverlenen worden in GEEN geval persoonsgegevens vastgelegd. Foto- en/of filmbeelden maken door hulpverleners is ten strengste verboden, op straffe van royement en melding bij bevoegde instanties. Notities gemaakt tijdens hulpverlening, bijvoorbeeld voor overdracht naar bevoegde instanties, worden direct na afloop van de hulpverlening vernietigd.

EHBO vereniging Zeeland gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. We treffen de nodige maatregelen om de gegevens veilig op te slaan zodat ze niet in de handen kunnen vallen van anderen.

We delen jouw gegevens alleen met anderen als dat voor het functioneren van de vereniging of voor de bescherming van onze leden van belang is. Zo verstrekken we gegevens aan de Brabantse Bond van EHBO-ers en aan het Oranje Kruis. We verspreiden ook beknopte persoonsgegevens onder onze leden. Bij het doorgeven van persoonsgegevens kijken we altijd naar welke er gegevens er echt nodig zijn, andere gegevens worden niet doorgegeven.

Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zullen we de gegevens aan de betreffende instanties verstrekken.

Wil je jouw gegevens inzien of wijzigen dan kun je een berichtje sturen aan secretariaat@ehbo-zeeland.nl. Je kunt ons ook vragen om je gegevens direct te verwijderen. Ook voor andere vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je een bericht sturen naar dit email adres. We zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen en in ieder geval binnen vier weken reageren.

EHBO vereniging Zeeland heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, de secretaris van onze vereniging is belast met het beleid, de implementatie en controle op de naleving van een goede privacy policy. De secretaris is te bereiken via
secretariaat@ehbo-zeeland.nl .

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens en welke gegevens verwerken we?

In onze administratie houden we bij wie er lid is van EHBO vereniging Zeeland. We houden verschillende persoonsgegevens bij om onze taak als EHBO vereniging zo optimaal mogelijk uit te voeren en die we nodig hebben om de overeenkomst met de leden uit te voeren (o.a. de ledenadministratie, bijhouden geldigheid EHBO diploma, ondersteuning van evenementen, etc.). De grondslag hiervoor is uitvoering van een overeenkomst (lidmaatschap) en ons belang om de doelstellingen van de EHBO vereniging zo goed mogelijk te kunnen behalen.

Van andere betrokkenen verwerken we persoonlijke contact informatie. De grondslag hiervoor is ons belang om de EHBO vereniging en haar activiteiten uit te dragen en om activiteiten te organiseren (gerechtvaardigd belang).

 

Van degenen van wie we toestemming hebben gebruiken we foto- en filmbeelden om bekendheid te geven aan onze EBHO vereniging en de activiteiten die we uitvoeren. Deze worden dan verspreid via gedrukte, audiovisuele en digitale media.

 

Bijzondere persoonsgegevens gegevens:

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We verwijderen de gegevens uiterlijk twee jaar nadat je je als lid hebt afgemeld. Wel bewaren we beperkte contact gegevens ten behoeve van een bijzondere gebeurtenis zoals een reünie. We hebben ook een archief waarin persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van historisch belang.

Derde ontvangers

Wij delen de persoonsgegevens van leden en kader met de volgende derde partijen:

•  Brabantse Bond voor EHBO-ers.

•  Oranje Kruis.

•  Brandweer Zeeland. Alleen de 3 contactpersonen.

•  Organisatoren van evenementen. Alleen de noodzakelijke gegevens.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met een Website bouwer/Hosting provider. Deze partijen verwerken persoonsgegevens (alleen de contactpersoon en penningmeester) in overeenstemming met de opdracht van EHBO Zeeland en er zijn verwerkingsovereenkomsten.

Onze website is ondergebracht bij Noroads in Uden. Hun privacyverklaring vindt je op hun site.

Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zullen we de gegevens aan de betreffende instanties verstrekken.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via  secretariaat@ehbo-zeeland.nl .

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie:  Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking:  Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid:  Dit is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken:  Met name voor het gebruik van foto en filmbeelden.
  • Klacht indienen bij de AP:  Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Op de website staan verwijzingen naar andere sites. Dit betekent niet automatische dat de EHBO vereniging Zeeland verbonden is aan de (andere) sites of de eigenaar daarvan. De vereniging is dan ook niet verantwoordelijk voor de privacy wetgeving door deze derden. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Datalekken

Als vereniging en leden proberen we datalekken zoveel mogelijk te voorkomen. Komen persoonsgegevens toch in handen van onbevoegden, worden ze openbaar bekend (bv op internet) of gaan ze verloren, dan zullen we direct actie ondernemen, dit om verdere verspreiding te voorkomen. Overkomt dit jou als lid, neem dan direct contact op met het bestuur van EHBO vereniging Zeeland zodat wij samen het probleem oplossen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website.

Slotbepaling

Dit privacy statement kan ten alle tijden aangepast worden als er aanleiding toe is en het bestuur van EHBO vereniging Zeeland daarover beslist. De laatste versie zal steeds op de website te lezen zijn.

 

Zeeland januari 2020